Studia podyplomowe dla nauczycieli

Terapia pedagogiczna

Ogólna charakterystyka studiów

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 350 (w tym 20 godzin praktyki)

Proponowane zajęcia koncentrują się wokół trzech grup problemów:

1. Uwarunkowań zaburzeń rozwoju oraz objawy zaburzeń,

2. Wspomagania i wspierania dziecka w rozwoju,

3. Terapii pedagogicznej.

Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności także biorąc udział w specjalistycznych warsztatach organizowanych w  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie.

Absolwenci otrzymają uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych oraz uzyskają kwalifikacje do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, Poz.400) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2010 r. Nr 228, Poz. 1487).

Wymagania kwalifikacyjne

Adresatem studiów są nauczyciele oraz inni pracownicy systemu oświaty legitymujący się pedagogicznym lub psychologicznym wykształceniem, którzy zamierzają podjąć działalność wspomagającą rozwój, wspierającą lub terapeutyczną wobec dzieci
i młodzieży.

Cena za semestr: 850,00 zł

Zobacz:

Programowe treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów

Przyczyny i czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń w rozwoju psychicznym dziecka
Omówienie bio-psycho-społecznego modelu zaburzeń. Wyjaśnienie zaburzeń w aspekcie biomedycznym. Biologiczne i czynnościowe zaburzenia układu nerwowego. Charakterystyka zespołu FAS. Społeczne uwarunkowania zaburzeń. Systemy rodzinne i ich wpływ na rozwój dziecka. Krytyczne okresy w rozwoju. Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń w modelu podatność – stres. Stres - definicja, geneza, stresory. Fazy stresu psychologicznego, reagowanie na stres. Stres optymalny, nieskuteczne techniki walki ze stresem. Profilaktyka i kontrola stresu („osobowość silna immunologicznie” wg H. Drehera). Techniki radzenia sobie ze stresem: wyznaczanie celów (SMART), zarządzanie czasem (matryca Eisenhowera), radzenie sobie z nieracjonalnym myśleniem i zamartwianiem się, zmiana stylu życia (umiejętność prawidłowego i świadomego oddychania, aktywność ruchowa, sen, odżywianie się, kultywowanie drobnych przyjemności). Indywidualny test dotyczący obciążenia czynnikami stresogennymi. Diagnoza źródeł stresu przez uczestników.
Pojęcie diagnozy i jej cechy charakterystyczne. Główne cele i zadania diagnozy psychopedagogicznej. Diagnoza pozytywna i negatywna.

Rodzaje zaburzeń zachowania i uczenia się
Rozpoznawanie zaburzeń dziecięcych. Typy zaburzeń. Zaburzenia rozwojowe: autyzm, zespół Aspergera (kryteria diagnostyczne). Wczesne symptomy autyzmu i jego przyczyny. Leczenie autyzmu. Uogólnione zaburzenia rozwoju - upośledzenie umysłowe, kryteria diagnostyczne. Poziomy upośledzenia i ich charakterystyka. Kulturowo - rodzinne upośledzenie umysłowe. Zaburzenia mowy i komunikacji. Rola emocji w zarządzaniu zachowaniem. Somatyczne markery emocji i ich rola w powstawaniu zaburzeń somatoformicznych. Rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci. Lęk separacyjny. Fobie i ich terapia. Zaburzenia po stresie traumatycznym (urazowym). Uogólnione zaburzenia lękowe.
Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne. Zaburzenia dysocjacyjne. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Uwarunkowania zaburzeń nastroju i ich terapia.
Kryteria diagnostyczne stosowane w zaburzeniach zachowania (ADHD, zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania) oraz obraz kliniczny zaburzeń. Profilaktyka i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania.
Zaburzenia uczenia się, czytania, pisania, działań arytmetycznych. Specyficzne trudności w uczeniu się - obraz i przyczyny trudności. Sposoby definiowania dysleksji i dysleksji rozwojowej. Klasyfikacja specyficznych trudności w uczeniu się. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji. Symptomy ryzyka dysleksji u uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Portret ucznia z dysleksją; zaburzenia uczenia się a sytuacja szkolna ucznia. Związek między zaburzeniami uczenia się a innymi trudnościami rozwojowymi. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość). Etiologia anoreksji psychicznej i bulimii.

Wspomaganie rozwoju
Pojęcia: wspomaganie i wspieranie w rozwoju jako formy szeroko rozumianej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Metody wspierania i wspomagania w procesie budowania zasobów osobistych i terapii. Metody wspomagające rozwój procesów poznawczych. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego. Samoświadomość emocjonalna. Panowanie nad emocjami. Produktywne wykorzystanie emocji. Empatia: odczytywanie emocji. Stosunki z innymi osobami (rozumienie natury stosunków międzyludzkich, rozwiązywania konfliktów, problemów i wyjaśnianie nieporozumień). Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie się i rozwój inteligencji emocjonalnej. Praktyczne ćwiczenia wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej.
Wspomaganie rozwoju społecznego; stymulowanie procesu socjalizacji. Nabywanie wybranych umiejętności, budowanie poczucia sprawstwa i pozytywnej samooceny.
Wspieranie rozwoju dzieci głuchych i niedosłyszących.
Cele i zasady terapii pedagogicznej. Przyczyny niepowodzeń szkolnych. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Wspomaganie rozwoju mowy. Ćwiczenia słuchowe. Metody komunikacji w surdopedagogice. Rewalidacja indywidualna. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i agresją

Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć (dynamika uczuć). Branie odpowiedzialności za własne uczucia. Proces powstawania gniewu. Proces wyrażania gniewu. Radzenie sobie z gniewem innych. Nawiązywanie rozmowy. Profilaktyka i terapia agresji. Nabywanie kompetencji intra- i interindywidualnych.
Korygowanie zaburzeń zachowania (m.in. działania podejmowane przez wychowawcę i nauczyciela, instytucje pomocy osobom z zaburzeniami zachowania).

Budowanie zasobów osobistych poprzez biblioterapię, bajkoterapię oraz zajęcia arteterapeutyczne
Mechanizm oddziaływania literatury w paradygmacie psychologii kognitywnej. Literatura w budowaniu zasobów i w terapii. Teksty nacechowane terapeutyczne i ich rola we wspomaganiu rozwoju, wspieraniu i terapii. Rodzaje bajek terapeutycznych, ich struktura, zakładane cele.
Media artystyczne jako podstawowa forma komunikacji. Wykorzystanie ekspresji plastycznej w celu rozładowania negatywnych napięć i emocji. Oddziaływanie barw na psychikę człowieka. Techniki stosowane w pracy terapeutycznej. Sztuka jako forma uzewnętrzniania świata własnych przeżyć i odczuć.

Metoda Marii Montessori
Podstawy pedagogiki Marii Montessori. Metodyka ćwiczeń praktycznego dnia – prezentacja wybranych materiałów. Metodyka rozwijania sprawności sensorycznych – prezentacja wybranych materiałów. Metodyka kształcenia matematycznego – prezentacja wybranych materiałów. Metodyka kształcenia językowego – prezentacja wybranych materiałów. Metodyka wychowania kosmicznego, nauka o wszechświecie – prezentacja wybranych materiałów.

Terapia dysleksji (dysgrafii, dysortografii) i dyskalkulii

Przyczyny dysleksji. Światowe klasyfikacje dysleksji. Współczesne definicje dysleksji. Symptomy ryzyka dysleksji (zaburzenia analizatorów wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno - ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji i orientacji przestrzennej, zaburzenia koordynacji funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych). Diagnostyka i terapia pedagogiczna i psychologiczna. Postawy rodziców i nauczycieli wobec specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Sposoby łagodzenia objawów dysleksji.
Rola rymowanek w rozwoju prozodii językowej. Stosowanie rymowanek w terapii dysleksji fonologicznej i jąkania u dzieci. Rymowanki w profilaktyce dysleksji rozwojowej u dzieci i jako metoda wprowadzająca w uczenie się drugiego języka.
Definicja dyskalkulii. Dysleksja i dyskalkulia – różnice i podobieństwa. Językowy i pozajęzykowy aspekt matematyki. Symptomatologia zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy dyskalkulii rozwojowej. Funkcje wzrokowo - przestrzenne a trudności w liczeniu u dzieci. Trwałość uwagi a trudności w uczeniu się matematyki. Terapia dyskalkulii.

Terapia logopedyczna
Przedmiot i zadania logopedii,- mowa i jej składniki,- nadawanie i odbiór mowy. Budowa aparatu artykulacyjnego. Ortodoncja – wybrane zagadnienia. Anatomiczno - fizjologiczne przyczyny opóźnień rozwoju mowy. Kształtowanie się mowy dziecka. Zaburzenia komunikacji językowej i ich klasyfikacja. Trudności w pisaniu i czytaniu u osób z wadami mowy. Charakterystyka artykulacji i klasyfikacja głosek.
Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej. Terapia mowy w zakresie leksykalnym, gramatycznym i fonetycznym. Metody stosowane w nauczaniu prawidłowej artykulacji głosek. Sposoby usuwania trudności w czytaniu i pisaniu. Transkrypcja fonetyczna.

Terapia sensomotoryczna
Teoria integracji sensorycznej. Charakterystyka narządów zmysłu. Charakterystyka uk. przedsionkowego. Charakterystyka uk. prioprioceptywnego. Charakterystyka uk. dotykowego. Co to jest ADHD? Omówienie kwestionariusza obserwacji klinicznej. Opis zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Dzieci unikające wrażeń sensorycznych. Dzieci poszukujące wrażeń sensorycznych. Dzieci mające obniżone umiejętności ruchowe. Zapoznanie i omówienie przyrządów na sali Si. Dobór odpowiednich ćwiczeń do zdiagnozowanych problemów.

Techniki relaksacyjne
Stany lękowe i sytuacje stresogenne u dzieci z deficytami rozwojowymi; z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi i u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Istota procesu relaksacji - podstawy teoretyczne. Organizacja zajęć relaksacyjnych. Przegląd technik relaksacyjnych: automasaż relaksacyjny, relaksacja według J.H. Schulza i jej modyfikacje dla dzieci, relaksacja według Jacobsona i Lazarusa, ćw. relaksacyjne pomocne w akceptacji samego siebie, pozycje relaksacji jogi, ćw. relaksacji oddechowej, ćw. koncentracji, ćw. relaksacji medytacyjnej. Relaksacja w metodach stymulujących rozwój psychoruchowy: metoda Weroniki Sherborn, metoda Marii Montesorii, metoda Paula Dennisona, metoda Christopera Knilla, pracowanie Marty Bogdanowicz “Wierszyki na dziecięce masażyki”, ćw. zaczerpnięte z metodyki gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Rola muzyki i wrażeń wielozmysłowych w procesie relaksacji – wykorzystanie Sali Doświadczanie Świata. Relaksacja osoby nauczyciela - terapeuty jako podstawa przygotowania emocjonalnego do pracy z dzieckiem (mechanizm dostrojenia emocjonalnego, wydatkowania energii, koncentracji na zadaniu).
Uzależnienia i metody terapii

Charakterystyka i objawy uzależnień. Pojęcie alkoholizmu i narkomanii. Przyczyny i źródła uzależnień. Symptomy alkoholizmu i narkomanii. Fazy uzależnienia. Charakterystyka osoby współuzależnionej. Zaburzenia osobowości występujące u DDA. Formy pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinie z problemem alkoholowym. Zapobieganie uzależnieniom. Przemoc w rodzinie, determinanty jej powstawania, cykl przemocy w rodzinie. Sprawca i ofiara przemocy. Przemoc wobec dziecka i jej konsekwencje. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Poznawanie programów profilaktycznych i ocena ich skuteczności. Zasady konstruowania programów profilaktycznych. Przygotowywanie i wdrażanie szkolnych programów profilaktyczno - wychowawczych.

Socjoterapia
Wprowadzenie w problematykę socjoterapii. Pojęcie socjoterapii. Funkcje socjoterapii - terapeutyczna, edukacyjna, rozwojowa. Grupy socjoterapeutyczne i ich usytuowanie wśród grup promujących zmiany (grupy treningowe, terapeutyczne, samopomocowe). Adresaci socjoterapii - dzieci i młodzież z grup ryzyka. Techniki pracy socjoterapeutycznej. Grupa socjoterapeutyczna i jej funkcjonowanie. Struktura zajęć socjoterapeutycznych. Metody pracy w socjoterapii. Świetlica socjoterapeutyczna i standardy jej funkcjonowania (podstawowy i optymalny). Obóz socjoterapeutyczny i jego organizacja.

Praca terapeutyczna z rodzicami dzieci ujawniających zaburzenia rozwojowe i zachowania

Ujęcie systemowe rodziny i jej rola w powstawaniu, jak również redukcji zaburzeń. Zasady współpracy pedagoga, psychologa i nauczyciela z rodziną dziecka ujawniającego zaburzenia w rozwoju. Wspieranie rodziców w procesie radzenia sobie ze stresem związanym z urodzeniem dziecka upośledzonego umysłowo. Rola rodzica w terapii dysleksji, dysgrafii, zaburzeń mowy. Współpraca z rodziną dziecka niesprawnego ruchowo. Terapia systemowa rodzin.

Ewaluacja
Definicje i rodzaje ewaluacji. Jakość w ewaluacji. Planowanie w ewaluacji. Projektowanie w ewaluacji. Trafność, rzetelność i triangulacja. Metody doboru próby. Metody zbierania danych. Przygotowanie raportu końcowego.
Praktyka zawodowa
Poznanie placówki oświatowej, zasad jej organizacji oraz systemu zarządzania. Poznanie środowiska zawodowego, wdrażanie do wykonywania zadań zawodowych na przydzielonym stanowisku pracy. Zapoznanie się z systemem pracy szkoły poprzez udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców. Współpraca z nauczycielem opiekunem praktyki oraz z opiekunem samorządu uczniowskiego.
Samodzielne wykonywanie zadań przydzielonych przez opiekuna praktyki (prowadzenie lekcji).
 

Formularz

Dane kontaktowe

Do góry